دیکشنری شیرازی
leave me alone= آم برو او ورو بیزو باد بیادu made me confused= آم کله پرک گرفتمwow= ووی آموووcome here =بی اینجوTake it easy= عامو ولش کن،حوصله داری شمو هم ماشاللوso cute =جونم مرگ نشی!that's true= همی نهI took my shoes and scapped=ارسیو زدم زیر چلم گوروختمGas Square=فلکه ی گازوHard=قایمTape=نیوارSlow down!=حالو چه خبره؟You are disgusting=جیگری بشیSunshine=آفتووGreat=باریکلووExcuse=بونهDear=گمپ گلمwhen sb eats too much=عام بپوکیwait=صبرم بده،امونم بدهgood quality=خوبوو‎lizard=کلپوکwashing yourself before praying=دست نمازa square shape device that you can pray on it=جنمازHow are you=باکیت نی؟

نظر یادتون نره 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید