باختم ولی "مسیر" را یافتم
در بزرگراه زندگی همواره راهت "راحت " نخواهد بود
هر چاله ای "چاره ای " به من آموخت
دوباره فکر کن! فرصتها "دوبار" نمیشوند
برای جلوگیری از "پس رفت" پس باید رفت...

/ 0 نظر / 4 بازدید