عکسی دارم از دیار عاشقان

باشد که نادمش در میان دلبران

گر باشد زیبا که هست 

چون نباشد زیبا گشته شود حذف

عیب نیست گر زیبا نیست

گر روی خود نیاوری می بوسم رویت 

عاشقان بگذار تا بیاید مهدی

خبر ده از آمدن مهدی

گر مهدی از بی لطفی غایب است

ما همه هستیم نوکر نائب مهدی

ای عاشقان عاشق یوسف فاطمه باشید

نه عاشق فاطمه ی یوسف باشید

دنبال رو مهدی بودن سخت است

اما هر که در راه بود مرد است

 

 

 

 

 

 

یا علیبامن حرف نزن

/ 0 نظر / 27 بازدید