طنز

اندر احوالات کاندیداها


1) هفت نفر دکترند یک نفر مهندس
2) هفت نفر عینکی اند یک نفر بدون عینک
3) هفت نفر غیر آخوندند یک نفر آخوند
4) هفت نفر ریش دارند یک نفر بی ریش
5) هفت نفر راست دست هستند یک نفر چپ دست
6) 
هفت نفرسرکار و نخودی اند یک نفررئیس جمهور.

/ 1 نظر / 14 بازدید