ای خدا ببخش مرا

ای خدا ببخش مرا چون جز بخشش تو مرا راهی نیست

راهی به زیبایی این راه نیست

ای خدا ببخش مرا چون تو مرا یاری نیست

ای خدا ببخش مرا چون بدون تو مرا کاری نیست

ای خدا ببخش مرا چون بغیر تو مرا یاری نیست

/ 0 نظر / 16 بازدید