» ننگ نامه ای دیگر :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» دعا کنید که شهید شویم :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» روزهای پرحاشیه قسمت اول :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» ۱۳٩٤/٦/۱٠ :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» طنز جبهه :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» ۱۳٩٤/٦/۸ :: ۱۳٩٤/٦/۸
» حال این روزها :: ۱۳٩٤/٦/٧
» ۱۳٩٢/۸/٢۸ :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ۱۳٩٢/۸/٢۸ :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ۱۳٩٢/٧/٢۸ :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» (لطفا نظرتون رو بگید ) :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/٢۳ :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» ۱۳٩٢/٧/٢۳ :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» ۱۳٩٢/٧/٢٠ :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» سوتی جالب در سریال مادرانه :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ماندگارترین دیالوگ های سینمای جهان :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» عجیبترین اسکناس های دنیا :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» بالاخره معلوم شد انفجار برجای دوقلو زیر سر کی بوده! :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» بعد میگن به زنا داره ظلم میشه :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» بزرگترین شوخی جنسی سال :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» میدونم براتون سوال شده که این عکس چیه !؟ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» یه کاری کرده گندش بعدا در میاد :: ۱۳٩٢/٤/٩
» این جزو تفریح کدوم شهره؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: ۱۳٩٢/٤/٧
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» یادمان باشد :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» خصوصیات ایرانی ها !! ( طنز) :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» سوتی های نابی که فقط در ایران می توان دید! :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نفس کش مخالف :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» چی بگم :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» عکسی در ایران :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» درود :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» اس ام اس های جالب بوسه :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» پربیننده ترین عکس در فیسبوک..! :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» شرایط داف شدن در ایران: :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» زنگ تفریح :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» طنز :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» فکر کنم داره کارخرابی میکنه جونور :)) :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» گوناگون :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» 13 تجربه از یک کارمند دولت در راه موفقیت :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» دوست دارم :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» هم ماشین، هم جت خصوصی ! :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» وسایل نقلیه من در آوردی و عجیب! :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» دهانه کوه بهشت در نیوزیلند :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» خر کیفی که میگن اینه ها :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» بدون شرح :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» کاریکاتور/ معیارهای مهم در فصل نقل و انتقالات :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» بیانیه آیت الله هاشمی به مناسبت ۱۴ خرداد :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» عکس پوشش جالب مهمان احمدی نژاد :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» عکس اقدام‌ عجیب‌ یک‌ سایت‌ بعد از رفع‌ فیلتر! :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» دوست :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» طنز :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» ماجرای طلبه و دختر فراری :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» عکس هایی از نمایـشگاه خـودروی دیتـرویت 2013 :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» متن سوالات مناظره دوم لو رفت! :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» عجیب ترین مجسمه های دنیا :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» تابلوهایی بسیار زیبا ساخته شده از شن و صدف های ساحل اثر هنرمند اکراینی :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» چی بگم :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» عکس : آبگرمکن پیشرفته !!!!! آمریکا خودشو جر بده تحریما اثر نداره :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» در روزگاری که خنده مردم بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» حرف های خودمونی 2 :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» حرف های خودمونی :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» عربستان سایت رهبر انقلاب را فیلتر کرد +عکس :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» !!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» احمدی نژاد و خبرنگار زن خارجی (عکس) :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» کاری که عروس و داماد در شب عروسی انجام میدهند! (تصویری) :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» تیشرت های باحال :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» نمونه سوال کنکور سراسری زن و شوهر ها لو رفت :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» تی شرتهای خنده دار و جالب انگیز!!!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» تی شرتهای خنده دار و جالب انگیز!!!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» عروسک گردانهای برنامه کلاه قرمزی :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» جملات قصار از ذهنهای خلاق ایرانی :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» سلام :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» شوخی های جالب :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» با ما تماس بگیر :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» آشنایی با برخی واژه های ایرانی (طنز) :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» به ایرانی بودنمون افتخار کنیم! :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» اگه زنتون رئیس تون بشه!!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» عکسی جالب و بدون سانسور از شنای زنان در ایران! :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» کوروش کبیر :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» جملات زیبا از دکتر بهشتی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» کلاس های تخصصی .... ( طنز ) :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» اعتراف های تکان دهنده (طنز) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» تعریف دوست دختر: :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» دیکشنری شیرازی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» روش های بسیار خنده دار برای کلافه کردن خانم ها ..! :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» سخنانی از دکترشریعتی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» نامه عاشقانه غضنفر به عشقش!!!!!!! آخر خنده :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» شعر طنز :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» سخنان پر معنا برای زندگی :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» چن حرف از آقای حسابی!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» اول از همه با مرحوم حسین پناهی عزیز شروع میکنیم :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
.: Weblog Themes By VatanSkin :.